ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene Voorwaarden:

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transacties tussen Praktijkvoorvoetzorg Doritt Schwirtz en een cliënt waarop de Praktijkvoorvoetzorg Doritt Schwirtz deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanning:

De Praktijkvoorvoetzorg Doritt Schwirtz zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal de Parktijkvoorvoetzorg Doritt Schwirtz zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van wijzigingen of aanvullingen van de behandeling.

Afspraken:

De cliënt moet verhindering voor een gereserveerde afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de Praktijkvoorvoerzorg Doritt Schwirtz melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of tijdig nakomt, mag de Praktijkvoorvoetzorg Doritt Schwirtz het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Parktijkvoorvoetzorg  Doritt Schwirtz de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch de gehele honorarium berekenen. Praktijkvoorvoetzorg Doritt Schwirtz moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak van de cliënt, melden. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Kort gezegd:

Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen in rekening worden gebracht.

Betaling:

Praktijkvoorvoetzorg Doritt Schwirtz vermeldt alle tarieven van behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% b.t.w. De cliënt dient direct na de behandeling contant te voldoen. Verloopt de betaling zoals vooraf is afgesproken via een factuur, dan dient de cliënt het volledige bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekening NL23 INGB 0004 7024 57 t.a.v. Doritt Schwirtz onder vermelding van het volledige factuurnummer.

Persoonsgegevens en Privacy:

De cliënt voorziet de Praktijkvoorvoetzorg Doritt Schwirtz bij de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden) waarvan Praktijkvoorvoetzorg Doritt Schwirtz aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Praktijkvoorvoetzorg Doritt Schwirtz neemt de persoonlijk gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Praktijkvoorvoetzorg Doritt Schwirtz behandelt de gegevens van de cliënt volgens richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Praktijkvoorvoetzorg Doritt Schwirtz zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding:

Praktijkvoorvoetzorg Doritt Schwirtz is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepaling op een gerechtelijke uitspraak, Praktijkvoorvoetzorg Doritt Schwirtz verplicht is de vertrouwde informatie aan derden te delen.

Praktijkvoorvoetzorg is niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, ontstaan doordat Praktijkvoorvoetzorg Doritt Schwirtz is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Praktijkvoorvoetzorg Doritt Schwirtz is niet verantwoordelijk voor beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadigingen en diefstal:

De Praktijkvoorvoetzorg Doritt Schwirtz heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Praktijkvoorvoetzorg Doritt Schwirtz meldt diefstal altijd bij de politie!

Klachten:

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 dagen na ontdekking worden gemeld aan de Praktijkvoorvoetzorg Doritt Schwirtz.

Praktijkvoorvoetzorg Doritt Schwirtz moet de klager binnen 5 dagen adequaat antwoord geven. Indien de klacht is gegrond, zal Praktijkvoorvoetzorg  DorittSchwirtz de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar gemaakt.

Garantie vervalt indien:

- De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door De Praktijkvoorvoetzorg Doritt Schwirtz heeft geadviseerd.

- De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.

- De cliënt de verwijzingen naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Behoorlijk gedrag:

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemene aanvaardbare normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Praktijkvoorvoetzorg Doritt Schwirtz het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht:

Op elke overeenkomst tussen Praktijkvoorvoetzorg Doritt Schwirtz en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is de steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold te tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

ProVoet: 312473

ProCert : 14052

AGB      : 96101478

 Praktijkvoorvoetzorg hanteert de AVG code.

E-mailen
Bellen
Map
Info